Förhandsbesked för tre fritidshus ansågs vara en komplettering till befintlig bebyggelse

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om förhandsbesked avseende tre fritidshus ska bifallas eftersom det är fråga om en sådan komplettering till befintlig bebyggelse som avses i 4 kap. 4 § miljöbalken. De åtgärder som avses skadar varken områdets naturvärden på något påtagligt sätt eller får en sådan negativ inverkan på turismens eller friluftslivets intressen att det hindrar att åtgärden tillåts.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun beslutade den 10 september 2018 genom delegationsbeslut, att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Beskedet villkorades med att godkänd avloppsanläggning skulle redovisas i samband med bygglovsansökan och att byggnader som eventuellt uppförs inte får ha källare. Angränsande grannar grannar överklagade beslutet och anförde i huvudsak i sin skrivelse att marken var olämplig för ändamålet. Detta eftersom den var av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Om åtgärden kom till stånd skulle den komma att få en prejudicerande verkan, eftersom det fanns oexploaterade områden i närheten som skulle kunna lämpa sig för liknande exploatering. Klagande anförde vidare att fastigheten måste detaljplaneläggas, detta eftersom de tre nya tomterna utökar bebyggelseområdet så att de skapar en ny sammanhållen bebyggelse.

Länsstyrelsen avslog överklagan och anförde i sitt beslut b.la att, även om det förvisso råder stor efterfrågan på mark för bebyggande i området kommer varken byggnadsverket eller dess användning antas medföra en betydande miljöpåverkan. Således kan byggnadsverket prövas i samband med ansökan om förhandsbesked. Detaljplan krävs därför inte för fritidshusen. Länsstyrelsen fann i övrigt ingen anledning att göra annan bedömning än den nämnden gjort i frågan.

Mark- och miljödomstolen

I Mark- och miljödomstolen tog klagande upp flera frågor. B.la lyftes kravet på detaljplan upp enligt 4 kap 2 § första stycket 2 PBL. Klagande ansåg återigen att ett förhandsbesked skulle komma att ge området negativa prejudicerande effekter, eftersom ett gynnsamt förhandsbesked med hänvisning till likabehandlingsprincipen skulle kunna åberopas i framtida ansökningar, och att nämnden med hänsyn till detta inte skulle kunna avslå kommande ansökningar. Vidare påfördes att den den sökta åtgärden skulle påverka både det rörliga friluftslivet genom att viktiga naturvärden kom till skada och att tillräcklig hänsyn inte tagits till frågan om vattenförsörjning och avlopp.

Domstolen konstaterade i sin bedömningen att platsen för det sökta förhandsbeskedet skulle komma att utöka det befintliga bebyggelseområdet mer än nämnvärt i omfattning. Den sökta åtgärden kan inte ses som en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområdet, vilket skulle kunna vara ett av skälen till att lämna ett positivt förhandsbesked (prop. 1997/98:45, del 2, s. 38).

Domstolen ansåg därmed att det fanns en uppenbar risk för att den sökta byggnationen skulle komma att ge möjlighet för fortsatt addition av nya fritidshus inom området. Med anledning av b.la ovansagda beslöt domstolen för att upphäva det positiva förhandsbeskedet.

Mark- och miljööverdomstolen

I domstolens inledande domskäl anfördes att målet främst tar sikte på betydelsen av bestämmelsen i 4 kap 4 § miljöbalken för tillåtligheten av de åtgärder som avses med begäran om förhandsbesked. Av dessa bestämmelser följer att fritidsbebyggelse inom aktuellt kustområde endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Med kompletteringar menas sådana tillskott till en befintlig bebyggelsegrupp som innebär att det av fritidsbebyggelse ianspråktagna området inte ökar nämnvärt i omfattning. Det kan också vara fråga om tillskott som innebär en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområde. Kompletteringar av fritidsbebyggelse kan också förekomma genom förtätning inom befintliga bebyggelseområden (prop. 1997/98:45, del 2, s. 38)

Domstolen anförde att sökandes begäran om förhandsbesked avsåg nybyggnad i den sydöstra delen av fastigheten Skälsmara 1:108. Vidare framgick följande av domskälen;

”Den delen av fastigheten avgränsas från resten av fastigheten genom en väg. Väster och norr om vägen finns ett vidsträckt obebyggt område beläget. Öster om den tilltänkta placeringen av fritidshusen finns däremot bebyggelse. I söder gränsar platsen för den tilltänkta byggnationen till fastigheten Skälsmara 2:66 som är obebyggd men som gränsar mot bebyggelse i söder. Den del av fastigheten Skälsmara 1:108 som begäran om förhandsbesked avser ligger således i anslutning till befintlig bebyggelse och har en naturlig avgränsning mot de obebyggda områdena i väster och norr genom en väg. Mark- och miljööverdomstolen anser att en byggnation av tre fritidshus enligt begäran om förhandsbesked innebär en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområde och att det således är en sådan komplettering av befintlig bebyggelse som avses i 4 kap. 4 § miljöbalken.”

I frågan om fastighetens betydelse för riksintresset och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 1 och 2 § miljöbalken gjorde domstolen följande bedömning;

”De åtgärder som avses med begäran om förhandsbesked hindrar inte allmänhetens tillträde till vattnet. En byggnation innebär i och för sig att en plats som nu är allemansrättsligt tillgänglig upphör att vara det. Mark- och miljööverdomstolen gör dock bedömningen att en byggnation i enlighet med begäran om förhandsbesked varken skadar områdets naturvärden på något påtagligt sätt eller får en sådan negativ inverkan på turismens och friluftslivets intressen att det hindrar att åtgärden tillåts.”

Domstolen instämde slutligen i länsstyrelsens bedömning att byggnationen inte förutsatte att kommunen först prövade områdets lämplighet för bebyggelse genom en detaljplan. Marken bedömdes även lämplig för byggnation med hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Nämndens beslut om att ge positivt förhandsbesked skulle därmed fastställas.

Läs hela domen här: Mål: P 7890-19

Ritningsunderlag tillhörande beslut