Aröd – Detaljplan

Ljungskile

Syftet har varit att bevara och skapa ett attraktivt industriområde som harmoniserar med den befintliga bebyggelsen samt nyttja de möjligheter området har med sin närhet till den centrala stadskärnan och bostadsetableringen. Ljungskile som förort till Göteborg, slåss om att bevara och attrahera kompetens och talanger. Att därmed skapa ett attraktivt område för småindustrin med plats för för kontor, lager, handel och en viss centrumverksamhet i en naturskön miljö är endast en av möjligheterna i det kommande planarbetet!

Illustrationen till planansökan föreslår ett område för utveckling av den befintliga bebyggelsen. I den norra delen av området redovisas en ökad byggrätt genom att den punktprickade marken ges ett mindre utrymme. Illustrationen använder element från andra platser

Planförslaget

Planförslagets syfte var att tillskapa en attraktiv expansion av det nuvarande industriområdet. Den befintliga industrin tillåts att växa och skapa nya arbetsmöjligheter samt att fler företag ges utrymme för nyetablering. Med gällande detaljplan begränsas i många fall verksamheterna för tillskapandet av utökade volymer, vare sig dessa sker i höjd eller bredd. Den uppdaterade detaljplanen skulle syfta till att möjliggöra nya verksamhetsetableringar samtidigt som de befintliga kan tillåtas växa.

Aröds Industriområde

Aröds Industriområde har har en central betydelse för Ljungskile. Här finns huvuddelen av ortens industriverksamheter, men även flertalet småföretag, och LSS boenden. Platsen är genom sin närhet och goda kommunikationer en strategiskt viktig plats i orten. Planförslaget syftar även till att skapa nya gång- och cykelbanor, grönytor och estetiska lyft.