Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att uppförandet av ett garage inom strandskyddat område skulle innebära en inte obetydlig utvidgning av det privatiserade området och att det inte förelegat särskilda skäl för dispens.

Bakgrund

Trelleborgs kommun beslutade 2013 att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd och växthus på fastigheten Västra-Torp 14:11. I samband med beslutet fastställdes en tomtplatsavgränsning. Den 20 november 2018 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att bevilja ytterligare en dispens, denna gången gällde det uppförande av ett garage. Nämnden beslöt nu om en ny tomtplatsavgränsning. Denna skulle dock komma att gälla både för de befintliga byggnaderna samt de nytillkomna.

Som särskilt skäl angav kommunen bl.a. i sin bedömning att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. I bedömningen togs hänsyn bl.a. till att det endast handlade om del av byggnad som skulle komma att hamna utanför avgränsningen, samt att allmänheten saknat tillträde till platsen söder ifrån. Länsstyrelsen gjorde dock bedömningen att platsen inte var ianspråktagen på sådant sätt att de särskilda skälen enligt 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken skulle vara tillämpliga i detta fall.

I Mark- och miljödomstolen konstaterade domstolen efter iakttagit platsen genom syn att platsen för det tänkta garaget med betraktande av framförallt det närliggande bostadshuset i söder samt övriga till bostadshuset hörande komplementbyggnader – uppfattas som privatiserad och får anses ligga inom bostadshusets hemfridszon. Enligt domstolens mening kunde det aktuella garaget utifrån omständigheterna och platsens utformning inte anses medföra någon ytterligare faktiskt avhållande effekt på allmänhetens tillträde till strandområde.

Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledande att garaget visserligen är tänkt att placeras i närheten av andra komplementbyggnader och på ett längre avstånd från stranden, men också på ett längre avstånd från det befintliga bostadshuset. Enligt domstolens bedömning omfattas inte den tilltänkta platsen av bostadshusets hemfridszon och med hänsyn till att det är fråga om ett relativt stort garage skulle utvidgningen av det privatiserade området inte bli obetydlig.

Mark- och miljööverdomstolen fann slutligen att det inte fanns särskilda skäl att bevilja den ansökta dispensen från strandskyddet och intresset av att värna om strandskyddet väger tyngre än fastighetsägarens intresse av att bygga garaget. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställde Mark- och miljööverdomstolen länsstyrelsens beslut.

Läs hela domen här, Mål: M 3392-20.

Utdrag ur nämndens tjänsteskrivelse