Wigroup levererar digitaliseringsrapport till SKR

Hösten 2019 tog Wigroup på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pulsen på digitaliseringen inom kommunernas bygglovshantering. Här är vad vi fann!

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster, applikationer och andra servicelösningar. Detta innebär krav på alla offentliga sektorer och inte minst bygglovssektorn.

Ansökningsprocessen för bygglov har historiskt varit en ren pappersexcercis. Detta har inneburit att utdrag från kommunerna gällande planer, kartunderlag m.m. begärts ut pappersvägen för att sedan behandlas manuellt och där den slutliga bygglovsansökan allt som oftast skickats in brevvägen. Ansökan i sig har sedan behandlas av en handläggare som mer eller mindre manuellt jämfört det sökta lovet mot olika regelverk, planer och områdeskartor. Många kommuner har när det gäller digitaliseringen inom bygglov kommit långt samtidigt som man forfarande står inför många utmaningar. I rapporten – Den digitala bygglovsprocessen – framkommer såväl utmaningarna som framgångarna med en heldigital byggsovsprocess.

Trots att samma lagar och regelverk gäller för hela landet så ser ansökningsförfarandena och handläggningen olika ut mellan kommuner. Detta innebär också väldigt olika kommunal service och en osäkerhet för den enskilde. Wigroup ser en framtida möjlighet i ett gemensamt ansökningsförfarande för landets samtliga kommuner. Här är Danmark ett föregångsland som idag har en ansökningsportal oberoende av var du bor i landet. Detta skulle bland annat innebära en likvärdig process var man än verkar i landet men också skalfördelar och resurseffektivitet när det gäller att utveckla stödsystemen.

Den visionära bilden av bygglovsprocessen är att samtliga underlag i framtiden ska vara helt digitaliserade och maskinellt läsbara. På så sätt öppnas möjligheten att låta datorer och AI jämföra ansökningar mot gällande regelverk och presentera beslutsförslag eller automatiskt återkoppla till den sökande. Vi tror att bygglovshandläggarens roll i ett sådant scenario kommer att ändras. Med mindre administration kan kommunens tjänstepersoner istället lägga sin tid till att såväl stödja den sökanden som att kvalitetssäkra besluten. En heldigital process skulle sannolikt innebära såväl besparingar som mindre osäkerhet men även en mer rättfram samhällsutveckling.

Ladda ner och läs rapporten här.